27 juuli 2018

Tartu ratsavõistlused 1928

Sain ühest albumist, mis kuulus kunagi ratsarügemendi veltveeblile, pildid, millest osale oli ratsaniku nimi ja mai 1928 taha kirjutatud, üritasin selle järgi pilte ja leitud ajaleheartiklit kokku sobitada. Tekstid on 1928.a 19.mai Postimehest.


Hobuse seljas wõib imet teha.
Tartu ratsawöistluste tulemused.
Ratsawõistlusteks ei ole wististi üldse kohasemat ilma, kui see oli taewaminemise pühal: soe, päikesepaisteline ja waikne. See oli meelitanud huwitawale wõistlusele mõnetuhandelise pealtvaatajate kogu. Istekohad olid wiimaseni täidetud ja paljudel tuli püsti seista. 


Alatakse ilusõiduga, mida juhatab leitn. F. Sibul. Sõit jättis kõigisse ülema mulje. Imestati, et hobustel nii toredaid etteasteid wõib teha.

 Kas siin on just midagi posti otsast mõõgaga raiutud? Ratsanikul on käsi õhus ja pealtvaatajatel väga põnevil ilmed.

Mõõgaga raiumist
ohwitseride poolt jälgitakse hinge kinni pidades. Tulise kiirusega kihutades tuleb kahele poole üles seatud märke raiuda, torgata ja lõpuks maaslamaw õlest ratsanik läbi torgata. Selle juures tuleb kogu aeg hüppeid teha, sest sõiduteele on mitmesuguseid takistusi seatud. Kogu see kihutamine ja raiumine ning torkamine nõuab suurt osawust, kiiret otsustamist ning omajagu külma werd. Auhindu oli sel alal wälja pandud kuus. Kuuestteistkümnest osawõtjast ohwitserist tulid kohtadele: noorem-leitn. Artur Lossmann, kapten J. Aia, noor.-leitn. K. Lang, leitn. W. Till ja leitnant Andrejew.

Ülehüppamine kiviaia kujutusest.
Concours hippique.
Suur osavõtjate arv on concours hippique's üleajateenijatele. . Tervelt 18 meest on võistlustuhinas. Ratsudel tuleb üle hüpata igasugustest takistustest, põõsasaedadest, lasipuudest, keskmise kõrgusega plangust, puusüllast, kiviaia kujutustest jne. Siin on juba tarvilik, et iga juht oma ratsut põhjalikult tunneks. Ja näha on, et husaarid oma armastatud loomi tunnevad. Üks kihutab tulise ajuga tõketest üle, teine peatub silmapilguks tõkke ees, järgmisel silmapilgul on ta aga juba sellest üle ja kihutav- läheb edasi. Üks häälitseb, teine karistab oma kandjat, igaüks sedamööda, kuidas see kohane tema ratsu iseloomule. Tuleb ka äpardusi ette kuna langeb puuhalg riidast, kuna kivi aiast, kuna aga terve plank, sest igakord ei taha loom neist üle minna, » Mõnigi mees langeb võistlusest looma tõrkumise tõttu välja. Esimesele kohale tuli veltveebel A. Andresson ratsul «Banaanil", kes tõket puutumata wõistlusratsutamise läbi teeb. Järgneb veltveebel Lillakas ratsul „Ballaadal", kes samuti ühtki tõket ei puudutanud, kuid kelle aeg halvem. Järgmised on veltw. N. Noot 4 punktiga, veltw. A. Andresson 4 punkti, weltv. J. Pink 6 punkti ja vanem allohv. Brauer 8 punkti. Kõik nimetatud ratsanikud omasid auhinnad.

  Leitnant W.Till hobuse Beby`ga sai mitmeid auhinnalisi kohti.

Teastesõit.
Huvitavaks kujuneb ka teatesõit. Wõistlevad 5 eskadroni gruppi, igas grupis 3 meest. Igal mehel tuleb sõita, osa sammu, osa traawi ja viimane osa päris galoppi. Iseäranis huvitav on traawisõidu osa. Mõni hobune laseb niisugust tihedat traavi, et päris lust vaadata., teine aga tükib vägisi galopeerima, millest tagasihoidmine juhile küllalt raskusi teeb, sest galopisammude pärast wõib reast terwe meeskond wälja langeda. Wõitjaks tuleb 3.eskadroni meeskond ajaga 13 min. 20,95sek., teiseks 1. eskadron — 14 min. 47,1 sek., kolmandaks L. eskadron, neljandaks kuulipildujate eskadron.

  Nooremleitnant Artur Lossmann oli edukas mõõgaga raiumises.

Ohvitseride concours hippique.
Ohvitseridele on poolraske concours hippique, millest 8 meest osa võtavad. Takistused on siin märksa raskemad, kui üleajateenijate concours hippique's. Muuseas tuleb läbi hüpata ka kitsastest väravatest, kust ebaõnnestumisel terve värav võib kaela langeda. Wöitjaks tuleb siin leitn. B. Andrejew 8 punktiga, järgnevad kapt. J. Aia 10 p., leitn. W. Riismandel 12 p. ja noor.-leitn. A. Puskow 22 punkti.

 Võiks olla džigiteerimine.
Dshigiteerimine.
Omapärane ja suurele hulgale pealtwaatajaile päris uudiseks olev spordiala. Ratsu kihutab tuhatnelja, ratsanik tema kõrval sadulast kinni hoides ja kogu aeg üle hobuse selja ühele ja teisele poole maha hüpates. Üleajateenijatest võistlevad ainult kaks. Wan.allohw. F. Kehvi saavutab 175 p. ja van.allohw. L. Rammus 185 p. Ajateenijatest tulevad kohtadele noor R. Wanemb, noor A. Kuningas ja noor A. Kippasto.


 Pildil Kapten J.Aia, kes sai mitmel alal auhinnalisi kohti. Wõistlushüpped ohvitseridele.  Osavõtjaid neli. Tõsisem komkurents on leitn. B. Andrejswi ja kapt. J. Aia vahel. Mõlemate ratsud lähevad 1,30 m üle, leitn. B. .Andrejewi „Jlus" ka 1,35 m, millega ta enesele esimese koha kindlustab. Wahelduseks peetakse vahepeal ka väikest sõda, kus kahe vaenulise salga mehed üksteise kiivri otsast paberitutte mõõgaga maha püüavad lüüa. Naljapalana esinevad lõpuks kaks Sangastest sissesõitnud torukübaras «maameest", kes pühapäeva-sõitjatena võistlustest ka osa tahtsid võtta, kuid ilma redelita ratsule selgagi ei saanud. Koomikute esinemine sünnitas publikus rohkesti lõbu ja mõnigi nende ebaõnnestus võeti tormilise naerulaginaga vastu.

 Kogu võistluste kava läbivõtmisele kulus umbes 6 tundi. Pikale weninud ajale waatamata püsis suurem osa pealtvaatajaid kuni lõpuni kohal, sest mitmekesine ja huwitaw eeskawa köitis waatajaid sedawõrd, et ei märgatudki, kui päike oli vajunud juba majade warju ja õhtune wiludus hakkas külge tikkuma. Wõistlustest jäi kõigile suurepärane mulje.  

 Kas see võiks olla auhinnalaud? Kuna auhinnad olid Tartu seltskonnategelaste poolt annetatud, siis võis olla küll selline kirju auhinnalaud.

  Lõpuks jagati auhinnad välja. Auhindadeks oli terve rida kauneid ja väärtuslikke asju.
...
 16- ja 17- skp. toimepandud ratsawöistlused läksid hästi korda. Tükk tööd ja samm edasi oli see eeltöö, mis treeningul tehti. Seal tõmbas kaasa iga ratsawäelase hing ja wöistlustest osawõtjate südamele tungis ligemale oma relwa käsitam. ala, kui seda suudab ligind. harilik kaitsewäeteenistuse kohuste kandmine. Tõukejõuks selleks oli ilusate kingituste kogu auhindade näol Tartu seltskonna poolt ja seltskonna suur osawõtt wõistluste pealtwaatajana. Awaldan oma tänu kõikidele, kes oma külastamisega wõistlusi austasid. Iseäralik tänu Tartu. seltskonna liigetele, kes auhindade annetamisega wõistlusteks kaasa aitasid.

 Sellele paljude hobustega sõidule ei oska ma nime anda.

Tänud Vaikele.


Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar